Fudemoji Art "Rinkaku"

Fudemoji Art
Calligraphie colorée

Rinkaku [acala]

Rinkaku [courir]Rinkaku [travailler]Rinkaku [heure]Rinkaku [Âme]